Regulamin użytkowania

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej z https://www.augmentlifeshop.com, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Augment Life wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie internetowej Augment Life;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Dzięki temu Augment Life zakończy się po naruszeniu któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu prawa do przeglądania również wygasną i należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone przy pomocy serwisu Generator warunków korzystania z usługi .

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na stronie internetowej Augment Life są dostarczane „tak jak są”. Augment Life nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dlatego odrzuca wszelkie inne gwarancje. Ponadto Augment Life nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn powiązanych z tą Witryną.

4. Ograniczenia

Augment Life ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów na Witrynie Augment Life, nawet jeśli Augment Life lub upoważniony przedstawiciel tej Witryny został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwość takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie Internetowej Augment Life mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Augment Life nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Augment Life może zmienić materiały zawarte na swojej Stronie Internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Augment Life nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Augment Life nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej Witryny, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Augment Life. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą łącza, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania witryny

Augment Life może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną Augment Life podlegają prawu de, bez względu na przepisy kolizyjne.

Seguir comprando